واحد مالی

واحد مالی پس از پيش بينی و تنظيم بودجه سالانه، عمده تلاش وتوجه خود را در نظارت به تخصيص صحيح بودجه از يک سو و كاهش هزينه های جاری و غير ضروری از سوی دیگر معطوف داشته است، همچنین شهرداران برای رهبری دستگاه اجرائی خود و تصمیماتی که دراین خصوص اتخاذ می نمایند ، ارتباط مستقیمی می بایست با نحوه گردش عملیات مالی برقرارنموده تا ضمن انطباق عملکرد  با بودجه ، کنترل و مراقبت بر حسن جریان گردش امورمالی بنحومطلوب و برطبق ضوابط انجام پذیرد.

حوزه فعالیت

 1. نظارت بر انجام کلیه امور مالی با رعایت قوانین و مقررات مالی و معاملاتی شهرداری.
 2. انجام تعهدات مالی در حد اعتبارات بودجه مصوب.
 3. کنترل و نظارت در نحوه ممیزی و رسیدگی به لیستها و اسناد هزینه.
 4. نظارت در تهیه و تنظیم صورت مغایرت های بانکی بصورت ماهیانه و پیگیری لازم در جهت رفع مغایرتها.
 5. تهیه گزارش های لازم اعم از ترازهای ماهیانه و پایان دوره.
 6. بستن حسابها در پایان سال و نظارت و کنترل امور عملیاتی مربوط به بستن حسابها.
خانم فاطمه محمودی

سمت: مسئول مالی

تلفنخانه: 2-32522040-035

داخلی: 204

 • بازدید امروز: 197
 •    |   
 • بازدید دیروز: 322
 •    |   
 • بازدید هفته: 1834
 •    |   
 • بازدید ماه: 6161
 •    |   
 • بازدید کل: 614812
Top