واحد ساختمان و شهرسازی

جهت استفاده بهينه از فضاي شهری، طرح های جامع و تفصيلی شهرها به منظور بهره وری مناسب از ظرفيتهای شهری متناسب با نياز ساكنين آن برنامه ريزی و طرح ريزی می شوند. در همین راستا مالكين اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها و يا حريم شهر را مكلف داشته تا قبل از هر گونه اقدام عمرانی يا هر گونه تفكيک اراضی ، از شهرداری پروانه اخذ نمايد، در صورتی كه مالكين اراضی، بدون دريافت پروانه و يا مخالف مفاد پروانه و يا مازاد پروانه احداث بنا نمايد شهرداری می تواند از عمليات ساختمانی آنها جلوگيري نمايد، تا از ناهنجاريهای ساختمان سازی شهری جلوگيری به عمل آورد.

حوزه فعالیت

 1. صدورپروانه ساختمان برطبق ضوابط ومقررات.
 2.  هماهنگي با دفترفني استانداري و اجراي ضوابط و مقرراتي که ازطريق دفتر فني اعلام مي گردد.
 3.  تعييين بروکف براساس طرحهاي تهيه شده وابلاغ آن به متقا ضيان پروانه ساختماني.
 4.  رسيدگي عدم خلاف وصدورگواهي پايان کارساختمان باتوجه به مقررات مربوط ورعايت مفاد پروانه ساختماني .
 5.  رسيدگي به شکايات مربوط به صدورپروانه ساختمان با توجه به طرحهاي تفصيلي وجامع.
 6.  حفظ و نگهداري کليه سوابق وپرونده هاي مربوط به پروانه هاي ساختماني .
 7.  نظارت برنحوه استفاده ازاراضي داخل محدوده وحريم شهر وتفکيک آنها.
 8.  فراهم نمودن مقدمات کار کميسيونهاي مربوط به کارهاي فني وساختماني .
 9.  نظارت برتهيه مصالح مورد نيازپروژه هاي عمراني شهرداري .
 10.  تحويل زمين محل اجراي پروژه هاي مورد قرارداد به پيمانکار و رسيدگي به درخواستهاي پيمانکاران جهت ايجاد تسهيلات مقرره دررابطه با پيمان نامه.
 11.  نظارت وکنترل صورت وضعيتهاي مربوط به پيمانکاران شهرداري.
 12.  انجام سايرامورمشابه ودستوراتي که ازطرف شهرداردرحدود وظايف ارجاع ميگردد.

فاطمه زارعیان

سمت: مسئول واحد ساختمان و شهرسازی

تلفنخانه: 2-32522040-035

داخلی: 213

 • بازدید امروز: 71
 •    |   
 • بازدید دیروز: 176
 •    |   
 • بازدید هفته: 418
 •    |   
 • بازدید ماه: 4723
 •    |   
 • بازدید کل: 622055
Top