واحد اداری

پيگيری و انجام امور كارگزينی، بايگانی، دبيرخانه و  امور اداری در هر سازمانی بر كسی پوشيده نيست. صدور احکام کارمندان رسمی و قراردادی، ثبت و بایگانی مرخصی ها، مکاتبات اداری با سایر ادارات و سازمانها از مهمترين اموری است كه مسئول واحد اداري بايد در هر سازمانی انجام دهد.

حوزه فعالیت

 1. اداره و مراقبت بر انجام امور اداري ، كارگزيني ، رفاه كاركنان ، دبيرخانه و خدمات عمومي شهرداري و ايجاد هماهنگي بين واحدهاي تابعه.
 2. نظارت بر حسن اجراي قوانين و آئين نامه هاي استخدامي در شهرداري نظير قانون استخدام كشوري آئين نامه استخدامي شهرداريها و قانون كار و تأمين اجتماعي.
 3. پيگيري جذب پرسنل مورد نياز شهرداري با همكاري و هماهنگي واحدها با رعايت ضوابط.
 4. صدور احكام مرخصي ، مأموريت ، غيبت و ... كاركنان.
 5. مراقبت بر اجراي مقررات تشويقي و تنبيهي كاركنان و نظم و انضباط اداري.
 6. تهيه طرح هاي رفاه عمومي كاركنان شهرداري و نظارت بر حسن اجراي طرح هاي مصوب.
 7. اداره امور دبيرخانه و نظارت بر حسن اجراي امور دفتري و چگونگي ورود و خروج مكاتبات اداري شهرداري.
 8. پيگيري برگزاري جلسات و دوره هاي آموزشي جهت ارتقاء سطح علمي كاركنان شهرداري.
.

حمید کریمی

سمت: مسئول واحد اداری

تلفنخانه:2-32522040-035

داخلی: 208

 • بازدید امروز: 54
 •    |   
 • بازدید دیروز: 176
 •    |   
 • بازدید هفته: 401
 •    |   
 • بازدید ماه: 4706
 •    |   
 • بازدید کل: 622038
Top