گزارش تصویری مجلس ختم شهردار اسبق مهریز توسط شهرداری مهریز

گزارش تصویری مجلس ختم شهردار اسبق مهریز توسط شهرداری مهریز

مرحوم سید مصطفی طباطبایی هیجدهمین شهردار مهریز بود که اخیرا به دلیل حادثه برق گرفتگی ناشی از تعمیر کولر به ملکوت اعلی پیوست.

نامبرده رزمنده دفاع مقدس، جانباز و برادر شهید نیز بودند.

روانش شادتر باد.