گزارش تصویری حضور شهردار و مسئولین دوایر شهرداری در منزل مرحوم سید مصطفی طباطبایی هیجدهمین شهردار مهریز

گزارش تصویری حضور شهردار و مسئولین دوایر شهرداری در منزل مرحوم سید مصطفی طباطبایی هیجدهمین شهردار مهریز