گزارش تصویری از حضور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس

گزارش تصویری از حضور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس