گزارش تصویری از بازدید فرماندار، شهردار، مدیریت راهنمایی و رانندگی و کارشناسان ذیربط از خیابان حافظ به منظور بررسی طرح ترافیکی مصوب

گزارش تصویری از بازدید فرماندار، شهردار، مدیریت راهنمایی و رانندگی و کارشناسان ذیربط از خیابان حافظ به منظور بررسی طرح ترافیکی مصوب