گزارش تصویری از بازدید خیابان های سطح شهر جهت ساماندهی خط کشی عابرین پیاده

گزارش تصویری از بازدید خیابان های سطح شهر جهت ساماندهی خط کشی عابرین پیاده

.