گزارش تصویری از اطفای حریق کارخانه لاستیک واقع در جاده سنتو توسط آتش نشانی مهریز با همکاری آتش نشانی یزد

گزارش تصویری از اطفای حریق کارخانه لاستیک واقع در جاده سنتو توسط آتش نشانی مهریز با همکاری آتش نشانی یزد