پایان فاز اول بهسازی میدان سیدالشهداء

پایان فاز اول بهسازی میدان سیدالشهداء

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، با انجام دیوار چینی، آجر فرش سنتی و احداث سکو، فاز اول بهسازی میدان سیدالشهداء پایان یافت.

مهندس احمد زارع استهریجی مسئول عمران شهری شهرداری با اعلام خبر مذکور اضافه نمود، خاک برداری، شفته ریزی، آجرچینی و سیمان کاری از جمله اقدامات مورد نیاز این طرح بوده است که در نهایت منجر به احداث 360 متر مربع سکوسازی و پیاده روسازی گردیده است.

نامبرده هزینه عملیات میدان مذکور را مبلغ 250.000.000 ریال اعلام کرد.

قابل ذکر اینکه در آینده ای نزدیک طرح فضای سبز میدان مذکور به مرحله ی اجرا گذارده خواهد شد.