هرس درختان و بهسازی فضای سبز

هرس درختان و بهسازی فضای سبز

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، با هدف بهسازی، دفع آفات و زیباسازی چهره شهر هرس درختان سطح شهر آغاز شد.

حمیدرضا زارع بیدکی مسئول فضای سبز شهری اظهار داشت: هرس شاخه های آفت زده و خشکه زنی جهت زیبا سازی فضاهای سبز شهری ، آرایش و زیبا سازی درختان و درختچه ها و رفع آلودگی های بصری و همچنین به منظور جریان بهتر هوا در میان شاخ و برگ ها و رسیدن نور کافی به درختان هرس درختان و درختچه های فضای سبز سطح شهر در فصل زمستان انجام می شود.