نصب المان دوچرخه

نصب المان دوچرخه

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، با هدف ایجاد تنوع در زیبا سازی چهره شهر و همچنین ترویج فرهنگ دوچرخه سواری یک عدد المان دوچرخه تهیه و در میدان شهرداری (شهید صدوقی) نصب گردید.

المان مذکور به طول و ارتفاع تقریی 6 متر و 3 متر توسط هنرمند مهریزی ساخته شده است.

قابل ذکر اینکه با توجه به حضور دوچرخه سواران مهریزی در رده های مختلف تیم ملی طی چند ماه اخیر المان انتزاعی دوچرخه المپیکی تهیه و در محل میدان امام رضا (ع) نصب گردید.

همچنین با توجه به شغل سنتی گیوه چینی در شهر مهریز نیز یک عدد المان گیوه ساخته و در محل جنب میدان پرستار گذاشته شده است.