مزایده جایگاههای CNG

مزایده جایگاههای CNG

آگهی مزایده جایگاه CNG

«مرحله دوم»

شهرداري مهریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 195 مورخ 8/3/95 شورای اسلامی شهر مهریز نسبت به واگذاری اداره کلیه امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات تجهیزات، تأسیسات و انبیه جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) به مدت 24 ماه و به شرح ذیل بر اساس قیمت کارشناسی به واجدین شرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 95/05/16 به دبیرخانه شهرداری مهریز مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت شهرداری به آدرس www.mehriz.ir یا با شماره تلفن 32525054-035 تماس حاصل فرمایند.

 

ردیف

موضوع مزایده

میانگین ماهیانه مصرف گاز (M3)

قیمت کارشناسی ماهیانه (ريال)

سپرده شرکت در مزایده (ریال)

ضمانت حسن انجام کار

1

جایگاه CNG امام علی (ع) و جایگاه CNG میدان توحید

247.274

49.500.000

71,000,000

2.000.000.000

2

جایگاه CNG امام خمینی (ره) و جایگاه CNG جوادالائمه (ع)

263.778

52.500.000

75,000,000

2.000.000.000

 

1- جهت دریافت اسناد مزایده متقاضیان می توانند با مراجعه حضوری به دبیرخانه شهرداری و یا ارسال تصویر فیش واریزی هزینه اسناد به ایمیل info@mehriz.ir اقدام نمایند.

2- محل تحویل پیشنهادات مزایده دبیرخانه شهرداری مهریز می باشد.

3- سپرده شرکت در مزایده باید به حساب شهرداری واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه گردد.

4- هزینه خرید اسناد شرکت در مزایده 200.000 ريال می باشد که باید به شماره حساب 3100000236001 بانک ملی واریز گردد.

5- چنانچه برندگان اول، دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

6- هزینه کارشناسی و آگهی مزایده و سایر هزینه ها از برندگان اخذ خواهد شد.

7- شهرداری در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است.

8- محل برگزاری مزایده شهرداری مهریز می باشد.

9- سایر شرایط در اسناد مزایده قید گردیده است.