فراهم سازی مکان تبلیغاتی انتخابات

فراهم سازی مکان تبلیغاتی انتخابات

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، با هدف فراهم سازی مکان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر مهریز، مکان هایی با داربست فلزی ایجاد گردید.

با هدف ایجاد مکان مناسب برای تبلیغات کاندیداهای فوق الذکر و همچنین پیشگیری از نصب پوسترهای تبلیغاتی بر روی دیوارهای شهر، با داربست فلزی مکان های مناسبی در محوطه ی میادین شهید صدوقی(شهرداری)، امام حسین (ع) و معلم فراهم گردیده است ضمن اینکه به همین منظور کارتن پلاست هایی نیز در مکان های مناسب در سطح شهر نصب خواهد شد.

از ستادهای تبلیغاتی مورد نظر درخواست می شود فقط در مکان های ایجاد شده به تبلیغ کاندیدا های مورد نظر بپردازند و از نصب هرگونه آگهی در سایر مناطق شهر جدا خود داری کنند.