عیادت فرماندار، شهردار و تعدادی از مسئولین شهر مهریز از مربی تیم دوچرخه سواری، آقای محمد حسن لجه

عیادت فرماندار، شهردار و تعدادی از مسئولین شهر مهریز از مربی تیم دوچرخه سواری، آقای محمد حسن لجه