تیغه چینی ساختمان شهرداری

تیغه چینی ساختمان شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، عملیات تکمیلی ساختمان اداری شهرداری وارد مرحله ی جدید شد.

با توجه به آغاز عملیات تیغه چینی ساختمان اداری شهرداری، شهردار و کارشناسان ذیربط از محل مذکور بازدید نمودند. در این بازدید یک ساعته، بازدیدکنندگان ضمن اظهار رضایت از عملکرد مورد نیاز، تسریع اقدامات تکمیلی ساختمان فوق الذکر را مورد تاکید قرار دادند.

قابل ذکر اینکه عملیات تیغه چینی طبقات هم کف و اول ساختمان اداری شهرداری در دست انجام است و شهردار مهریز ضمن سپاسگذاری از مسئولین مالی و عمرانی شهرداری در پیگیری این موضوع اظهار امیدواری نمود بلافاصله با پایان این مرحله اقدامات لازم در زمینه ی حصار کشی این ساختمان انجام پذیرد.