تقدیر از مدیر عامل سازمان حمل و نقل شهرداری

تقدیر از مدیر عامل سازمان حمل و نقل شهرداری

با توجه به پیگیری های ارزشمند انجام گرفته در ساماندهی حمل و نقل عمومی شهر از مدیر عامل سازمان حمل و نقل عمومی شهرداری مهریز تجلیل شد.

متن تقدیر نامه مدیر کل محترم امور شهری و شوراهای استانداری یزد خطاب به آقای یزدی مسئول واحد حمل و نقل شهرداری  با حضور کارشناس ذیربط استانداری، شهردار و مسئول امور مالی به نامبرده اهداء گردید.