تشکیل جلسه سازمان حمل ونقل

تشکیل جلسه سازمان حمل ونقل

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، اولین نشست هیئت مدیره ی جدید سازمان حمل و نقل شهرداری مهریز برگزار شد.

با توجه به پیگیری های بعمل آمده و تصویب اساسنامه ی سازمان حمل و نقل شهرداری مهریز با هدف هماهنگی، برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم، جلسه ی مذکور با حضور اعضاء تشکیل گردید.

در این جلسه که کارشناس اعزامی از استانداری یزد و عضو هیئت مدیره نیز حضور داشت موضوعات مختلف مطرح و ضمن بررسی ساختار تشکیلاتی سازمان، مقرر گردید جلسه ی بعد با حضور اعضای شورای سازمان برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.