بازدید کارشناسان دفتر فنی استانداری از پروژه های عمرانی فضای سبز