آگهی مزایده عمومی پایه بنرهای شهرداری در سطح شهر

آگهی مزایده عمومی پایه بنرهای شهرداری در سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهریز، به موجب مجوز شورای محترم اسلامی شهر مهریز، شهرداری مهریز در نظر دارد نسبت به واگذاری تعداد 18 عدد پایه بنر در سطح شهر به صورت اجاره از طریق برگزاری مزایده عمومی بمدت یکسال اقدام نماید. متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 95/11/7 جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت و تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند.