آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول)

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول)

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

(نوبت اول)

با توجه به ابلاغ اعتبارات عمرانی، شهرداری مهریز در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. لذا شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط میتوانند از تاریخ آخرین چاپ آگهی به مدت 10 روز و حداکثر تا تاریخ 03/12/1396 جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت و تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه شهرداری مهریز مراجعه نمایند. آخرین زمان تحویل پاکت های مناقصه به دبیرخانه شهرداری پایان ساعت اداری 15/12/1396 میباشد.

ردیف

عنوان پروژه عمرانی

مبلغ برآورد اولیه

به ریال

محل اعتبار

مدت اجرا

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

(سپرده به ریال)

حداقل رتبه و رشته پیمانکار

1

خرید لوله و اتصالات جهت طرح جداسازی آب فضای سبز

2،657،202،785

اعتبارات عمرانی تملک دارایی های سرمایه ای

 

6 ماه

 

300،000،000

 

5 رشته آب یا تاسیسات

2

اجرای عملیات لوله گذاری و جداسازی آب فضای سبز از آب شرب شهر مهریز

3،307،884،190

  • شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
  • تمامی شرکت کنندگان باید مدارک و گواهینامه و صلاحیت معتبر و ظرفیت خالی در رشته مربوطه را دارا باشند.
  • هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه مییاشد.
  • تامین کلیه مصالح و لوازم و نیروی انسانی بعهده پیمانکار میباشد.
  • هزینه خرید اسناد شرکت در مناقصه 500،000 ریال میباشد.
  • ضمانت نامه شرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی یا اوراق قرضه بی نام و یا واریز بحساب 3100003476002 نزد بانک ملی شعبه مهریز میباشد.
  • پیمانکار باید از لایحه قانونی راجع به منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب 22/10/1337 علم و اطلاع داشته باشد.
  • هرگاه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد
  • سایر اطلاعات در اسناد مناقصه موجود میباشد.