شهرداران قبل از انقلاب به ترتیب به نام های حسین ملک زاده، سید محمد کشقی تا تاریخ 28 فروردین 1358 و شهرداران بعد از انقلاب به تعداد 17 نفر با اسامی زیر در این مسئولیت انجام وظیفه کردند.

علی محمد علی خانی، محمد روغنی، مرتضی فلاح، مصطفی بهزادپور، محمدعلی رضایی، سیدمحمد آیت اللهی، حسین شهیدی، نصرالله زارع، محمدحسن حکیم زاده، قاسم عسکری مقدم، محمدمهدی زارع، سیدمرتضی فروزان نیا، سیدابوالفضل کشفی، سیدمهدی طلایی مقدم، علیرضا ابویی، سیدمصطفی طباطبایی و محمدرضا زارعیان.