اسامی بزرگوارانی که از ابتدای تأسیس شهرداری مهریز تاکنون متصدی مسئولیت شهردار مهریز بوده اند بدین شرح اعلام می گردد. باشد تا بدینوسیله و به سهم خود یادی هرچند اندک از آن عزیزان نموده باشیم.

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

از تاریخ

تا تاریخ

1

حسین ملک زاده

41/11/12

51/10/01

2

سید محمد کشفی

51/10/02

58/01/28

3

علی محمد علیخانی

58/01/29

58/12/06

4

محمد روغنی

58/12/07

60/02/04

5

مرتضی فلاح

60/02/05

62/01/31

6

مصطفی بهزادپور

62/04/06

62/07/30

7

محمد علی رضایی

62/08/01

64/06/31

8

سید محمد آیت اللهی

64/07/08

65/10/01

9

حسین شهیدی

65/10/02

66/09/23

10

نصرالله زارع

66/12/01

73/08/29

11

محمد حسن حکیم زاده

73/08/30

76/04/04

12

قاسم عسکری مقدم

77/04/05

77/05/20

13

محمد مهدی زارع

77/06/03

80/04/14

14

سید مرتضی فروزان نیا

80/04/15

83/03/31

15

سید ابوالفضل کشفی

83/05/14

86/02/09

16

سید مهدی طلایی مقدم

86/03/17

87/05/12

17

علیرضا ابویی

87/10/08

90/02/12

18

سید مصطفی طباطبایی

91/07/18

92/06/12

19

محمد رضا زارعیان

92/10/01

94/09/14

20

سعید شایگان

94/10/27

95/08/17

21

عباسعلی زارعزاده مهریزی

95/08/18

96/8/17

22

احمد آخوندی ابراهیم آبادی

96/08/17

................